رفتن به محتوای اصلی
x

دستگاه پلاریمتر POL 1/2 شرکت ATAGO ژاپن با دقت چهار صفر و قابلیت اندازه گیری پارامترهای زیر 

Optical Rotation ، Specific Rotation ، Concentration ، International Sugar Scale ، Brix Purity    

در آزمایشگاه مرکزی آماده سرویس دهی به کلیه اساتید و دانشجویان و متقاضیان خارج از دانشکده می باشد.